skip to Main Content
slider-home

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering, ofwel beschermingsbewind, is een regeling die betrekking heeft op het inkomen/vermogen. De kantonrechter machtigt een bewindvoerder om (een deel van) uw goederen en financiën en de daarbij horende administratie te beheren. U draagt dan niet meer zelf de zorg en verantwoordelijkheid van uw eigen financiën.

kleinebol

Voor wie?

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand, vanwege sociale omstandigheden of problematische schulden  tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Zoals mensen met financiële problemen, mensen met een verstandelijke beperking, dementerende ouderen, mensen die in een zorginstelling verblijven of mensen met een psychiatrische aandoening.

kleinebol

Taken bewindvoerder

De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de onder bewind gestelde. Tot de taak van de bewindvoerder behoort het administreren en beheren van de onder bewind gestelde goederen en financiën. De bewindvoerder wordt door de kantonrechter aangesteld.

Ieder jaar en aan het eind van het bewind moet de bewindvoerder de rekening en verantwoording afleggen aan de rechtbank. Zo kan de rechtbank het werk van de bewindvoerder controleren.

kleinebol

Wie kan bewindvoering aanvragen?

De cliënt kan zelf bewindvoering aanvragen, maar ook zijn partner of een familielid tot in de 4e graad (ouders, grootouders, volwassen kinderen of kleinkinderen, broers en zussen, neven en nichten, ooms en tantes). In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen, bijvoorbeeld als er geen familie is of het niet gewenst is dat de familie dit regelt.

AANMELDING

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt gekeken wat uw situatie is en wat wij voor u kunnen betekenen. In dit gesprek krijgt u ook uitleg wat beschermingsbewind inhoudt en de werkwijze van Manum bewindvoering.

Voor meer informatie over bewindvoering kijkt u op:

Website rijksoverheid:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap

Website Rechtspraak:

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Bewind

Back To Top